Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Polcar PPH


Poniższa Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowane w firmie Polcar PPH z siedzibą w Warszawie (02-619) przy ul. Wejnerta 19, NIP 521-044-50-18.

I. Administrator danych osobowych
1.1 Administratorem danych osobowych osób współpracujących z firmą Polcar PPH, jej klientów, użytkowników katalogów internetowych oraz odwiedzających witryny www administrowane przez firmę Polcar PPH jest firma Polcar PPH z siedzibą w Warszawie
(02-619) przy ul. Wejnerta 19, NIP 521-044-50-18, zwana dalej Administratorem.

1.2 Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Zasady zbierania danych osobowych
2.1 Źródła danych
a.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.
b.    Administrator może pozyskiwać dane osobowe ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku Administrator weryfikuje, czy istnieje podstawa prawna do przetwarzania takich danych osobowych.
c.    Przeglądanie zawartości witryn www nie wymaga ujawniania przez użytkownika danych osobowych. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora może jednak wiązać się z koniecznością podania przez użytkownika danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych osobowych może ograniczyć lub uniemożliwić korzystanie z usług.
d.    W przypadku korzystania przez użytkownika z usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego działania witryny.

2.2 Zakres przechowywanych danych osobowych
a.    Gromadzone dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, nazwę firmy, pełnioną funkcję w organizacji, adres, dane kontaktowe takie jak: numer telefonu, adres e-mail, telefon, fax oraz adresy komunikatorów internetowych takich jak Skype, GaduGadu lub innych umożliwiających kontakt ze wskazaną osobą w preferowany sposób.
b.    W uzasadnionych przypadkach Administrator przechowuje także numer dokumentu tożsamości, jeżeli wymagają tego przepisy związane np. z wystawieniem dokumentów wynikających z realizacji umów.
c.    Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości witryny przez użytkowników, takie jak: liczba i źródło wizyt na stronach internetowych witryny, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, adres IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
d.    Administrator nie przechowuje danych wrażliwych.

III Przetwarzanie danych
3.1 Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a.    realizacji zapytań i zamówień składanych bezpośrednio w firmie Polcar PPH oraz poprzez lokalnych dystrybutorów przez wszystkie dostępne kanały komunikacji, a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b.   marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przez wszystkie prowadzone kanały sprzedaży, w tym (ale nie wyłącznie): przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail, wykonywania połączeń telefonicznych na wskazany numer, prezentowania ofert promocyjnych w ramach prowadzonych kampanii;
c.    badania satysfakcji ze współpracy z Administratorem oraz lokalnymi dystrybutorami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Badania mogą odbywać się w sposób telefoniczny lub elektroniczny z wykorzystaniem ankiet, formularzy lub zapytań.

3.2 Zakres wykorzystania informacji
a.    Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w punkcie 2.2 podpunkt c, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach witryn w celach statystycznych, dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w witrynach oraz ulepszania treści witryn.
b.    Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi między innymi lepsze dostosowanie witryn internetowych do indywidualnych zainteresowań i preferencji użytkownika. Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej plikom cookies. (https://polcar.com/pl/polityka-cookies)

3.3 Profilowanie
a.    Administrator nie wykorzystuje profilowania opartego o dane osobowe.
b.    Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji wynikających z profilowania opartego o dane osobowe.

3.4 Okres przetwarzania danych osobowych
a.    Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonych zgód na ich przetwarzanie.
b.    Możliwe jest przedłużenie przetwarzania danych osobowych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym realizacji umów lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Nie oznacza to możliwości przetwarzania danych osobowych w innych celach niż wyżej wymienione.

IV Odbiorcy danych

4.1 Administrator oświadcza, że nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych podmiotom niezwiązanym z realizacją umów.

4.2 Administrator może powierzyć przetwarzanie danych lokalnemu dystrybutorowi w celu realizacji zapytania lub zamówienia.

4.3 Powierzenie danych osobowych następuje w oparciu o umowę powierzenia, zapewniającą ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.4 Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umów lub wykonywaniem praw z nich wynikających w tym, ale nie wyłącznie, podmiotom świadczącym usługi:
•    księgowe,
•    windykacyjne,
•    informatyczne,
•    marketingowe,
•    kurierskie i pocztowe,
•    prawne,
•    zaplecza administracyjnego.

4.5 Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie ze strony klienta związane z realizacją zamówienia.

4.6 Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

V Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:
•    prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•    prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
•    prawo dostępu do danych,
•    prawo żądania sprostowania danych osobowych,
•    prawo żądania usunięcia danych osobowych,
•    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•    prawo do przenoszenia danych osobowych.

5.2 Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.3 Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli istnieją ku temu przesłanki wynikające z przepisów prawa.

5.4 Kontakt związany z ochroną danych osobowych w Polcar PPH:
•    telefonicznie + 48 22 4922491
•    drogą elektroniczną dane-osobowe@polcar.com
•    listownie na adres firmy z dopiskiem „Dane osobowe”

VI Postanowienia końcowe
6.1    Niniejsza polityka jest dostępna w siedzibie Administratora oraz na stronie www.polcar.com.

6.2    Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika korzystającego z usług Administratora obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

6.3    Wiążącą wersją niniejszej Polityki Prywatności Polcar PPH jest wersja polska.
 


 

Polcar
loading